googleads

Noticia - Ultimas versiones publicadas de los programas, actualizate!

02/07/2014

• OfiViaje: 09.093.001
• OfiMayor: 09.039.002
• OfiTour: 09.191.000
• OfiTourWeb: 09.191.000
• OfiGrupos: 09.028.006
• OfiBus: 09.103.002
• OfiBusWeb: Act. Jun-14
• OfiBusLRWeb: Act. Jun-14
• OfiHotel: 09.139.002
• OfiHostal: 09.139.002
• OfiRural: 09.139.002
• OfiHcadena: 09.021.000
• OfiScan: 09.010.000
• OfiCheckOut: Act. Jun-14
• OfiReservas: Act. Jun-14
• OfiEventos: 09.139.002
• OfiBarman: 09.139.002
• OfiCentral: 09.139.002
• OfiComanda: 01.020.008
• OfiMesas: 09.011.004
• OfiActiv: 09.139.002
• OfiBingo: 08.000.000
• OfiGes: 09.149.000
• OfiGesWeb: Act. Jun-14
• OfiVenta: 01.016.002
• OfiFruta: 08.019.138
• OfiTienda: 01.008.004
• OfiPeluq: 09.023.001
• OfiVisitas: 09.005.000
• OfiCalidad: 09.067.000
• OfiSMS: Act. Jun-14
• OfiCRM: 09.067.000
• OfiConta: 09.054.001
• OfiELE: 01.000.051